Hvad er et inkluderende fællesskab i Georgs Æske

Når vi arbejder med inkluderende fællesskaber betyder det at:
 
• Vi har valgt at opdele børn og voksne i basisgrupper, Spirekassen - vuggestuegruppen, Blomsterkassen - specialgruppen og Æblekassen – børnehavegruppen. Vi er meget bevidste omkring at børn, personale og forældre har behov for en tryg base.
 
• Vi arbejder pædagogisk målrettet med at give alle børn muligheder for at deltage i fællesskaber på tværs af alder, udvikling, køn og kompetencer. Vi respekterer det enkelte barns ret til at trække sig fra fællesskabet, barnets behov for pauser og mulighed for at forholde sig observerende er en vigtig del af at udviklingen af legekompetencer, og oplevelse af egne færdigheder.
 
• Vi tilrettelægger dagen således at der er mulighed for samvær i mindre grupper. Vi arbejder med at støtte børnene i at opbygge sociale kompetencer, og vi fungerer både som guider i den sociale kontakt, og som ”tolke”, der hvor børnenes kommunikation er meget forskellig. Som en naturlig del af det sociale samspil opstår der konflikter, vi anerkender, at børnene som en del af deres udvikling markerer sig.
 
• Vi tilrettelægger aktiviteter som tilgodeser børn fra alle tre stuer, og inviterer til deltagelse hos hinanden. Det er således muligt som børnehavebarn at lege eller deltage i en aktivitet i vuggestuen eller specialgruppen, og på samme måde kan henholdsvis vuggestuebørn og børn fra specialgruppen deltage på de andre stuer.
 
• Vi igangsætter lege og aktiviteter som giver anledning til samspil mellem børn som ikke af sig selv knytter kontakt. Det betyder at vi laver en lille gruppe, hvor den voksne guider og støtter børnene igennem legen, med det mål for øje, at trække sig ud af legen i takt med at børnene selv kan.
 
• Vi værner om vores traditioner hvor alle i Georgs Æske er sammen, fællessamlinger om fredagen, bedsteforældredage, maj-projekt, husets fødselsdag og arrangementer i forbindelse med de forskellige højtider.
 

• Alle børn i Georgs Æske er bekendt med Tegn Til Tale. Både børn og voksne har tegn navne, hvilket giver mulighed for, at kunne kommunikere med hinanden, i et hus, hvor der findes flere forskellige måder at kommunikere på. Billedmateriale bruges i den udstrækning børnene har brug for det på alle tre stuer, og i fællesaktiviteter.

Vi inddrager forældrene, så de kan støtte op omkring venskaber og legeaftaler.  

I Georgs Æske opstår der mange forskellige fællesskaber i løbet af en dag. Det er ikke meningen at alle børn skal inkluderes i alle fællesskaber, men det er vigtigt at alle børn oplever sig inkluderet i mindst et fællesskab. Vi ser vores rolle som voksne, som værende dem der støtter, guider og tilrettelægger inkluderende rammer for alle børn. Vi er bevidste om, at vi som voksne er modeller for børnene, og hvordan de inkluderende fællesskaber lykkes hænger sammen med, om og hvordan vi som voksne selv indgår i inkluderende fællesskaber. Man er ikke nødvendigvis inkluderet i et fællesskab fordi man fysisk er tilstede.
Hvis vi ser på de fællesskaber børn selv laver, så vælger de at være sammen med nogle som bidrager på lige fod. Så inklusion handler rigtig meget om, at skabe nogle rammer, hvor alle bidrager med noget og hvor alle bliver set hørt og forstået. Og det er de voksnes opgave at skabe disse rammer.