Bestyrelsen i Georgs Æske

Georgs Æske er en selvejende institution tilknyttet Landsforeningen Danske Daginstitutioner (LDD) og har driftsoverenskomst med Hillerød Kommune.

Bestyrelsen, der består af 10 medlemmer, er sammensat af repræsentanter fra forældrene, fra den fastansatte medarbejdergruppe og fra LDD. Det tilstræbes at hver børnegruppe har to repræsentanter i bestyrelsen, medarbejdergruppen og LDD har ligeledes 2 pladser. Leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret, ligesom tilfældet er med souschefen. Der er således altid et forældreflertal i den siddende bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv, valgbar som formand og næstformand er repræsentanterne fra forældregruppen og LDD.

Bestyrelsen varetager den overordnede pædagogiske og økonomiske ledelse, herunder arbejdsgiverkompetencen for institutionens personale (sidstnævnte i modsætning til kommunale institutioner). En del af arbejdsgiverkompetencen kan uddelegeres til leder fx i relation til ansættelse af medarbejdere.

Der er valg til bestyrelsen en gang om året, halvdelen af medlemmerne er på valg i ulige år, de resterende i lige år. Valget foregår på forældremødet om efteråret. Alle forældre med børn i Georgs Æske er valgbare og valgperioden er 2 år. LDD udpeger selv sine repræsentanter ligeledes for 2 år, disse behøver ikke at have børn i institutionen.

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året, og eventuelle suppleanter har mulighed for at deltage i møderne. Møderne holdes for lukkede døre og deltagerne er underlagt tavshedspligt – denne fortsætter også ved udtrædelse af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at andre (relevante) personer deltager i hele eller dele af mødet, og kan ikke behandle anonyme henvendelser.