Mødeaktivitet i Blomsterkassen

Opstartsmøde:                                                                                                                  Ca en måned efter barnets modtagelse i Blomsterkassen tager vi en samtale, hvor vi sammen evaluerer den første tid ved, at vi hver især fortæller om oplevelser, og vi afstemmer vores forventninger til hinanden. 

Opfølgningsmøde:                                                                                                                       Senest 3 måneder efter barnets start inviterer vi til et møde, hvor forældre, kontaktpædagog og evt. leder som minimum deltager.

Kontaktpædagogen har, forud for mødet, lavet en udviklingsbeskrivelse af barnet, der gennemgås under mødet.

Fysioterapeut og logopæd udarbejder hver deres bud på en foreløbig behandlingsplan. Vi udarbejder sammen en foreløbig behandlingsplan, der fungerer frem til den første konference.

Der tages beslutningsreferat fra mødet.

Konferencer:                                                                                                                      En gang årligt i foråret afholder vi en konference, der er et formelt møde med deltagelse af forældre, kontaktpædagog, fysioterapeut, logopæd, handicaprådgiver, PPR psykolog, leder og andre, som forældrene ønsker, skal deltage. 

En uge før mødets afholdelse udsendes en dagsorden samt et skriftligt oplæg, som er udarbejdet af de fagpersoner, der er omkring barnet. Ud fra det skriftlige oplæg beslutter forældre og pædagoger en behandlingsplan for det kommende år, hvori indgår de lærings- og udviklingsområder, der skal være fokus på. 

Der arbejdes tværfagligt for at optimere indsatsen omkring det enkelte barn. Behandlingsplanen revideres årligt og midtvejsevalueres på statusmøder i samarbejde med forældrene. Konferencen fungerer også som et revisitationsmøde. Det betyder, at vi tager stilling til, om barnet er velplaceret i Blomsterkassen. 

Der laves et beslutningsreferat, som efterfølgende udsendes til alle inviterede. 

Efterårsmøde:                                                                                                                  Om efteråret afholdes et statusmøde, hvor vi snakker om barnets trivsel og udvikling. Ved dette møde deltager forældrene, kontaktpædagogen og evt. lederen af Georgs Æske. Dagsordenen indeholder blandt andet midtvejsevaluering af den behandlingsplan, der blev besluttet ved konferencen ca. ½ år forinden. Herudover drøftes der eventuelle aktuelle problemstillinger og andet efter behov.

Der tages beslutningsreferat fra mødet.

Skole konference:                                                                                                             Efteråret før mulig skolestart afholdes en skolekonference. Her drøftes muligheder for skolestart og skolevalg. Her deltager de faste konferencedeltagere. Det er vores psykolog fra PPR, der laver en indstilling til en skoleplacering. 

Der laves et beslutningsreferat, der efterfølgende udsendes til alle inviterede. 

Overleverings møde til skole: 

Før barnet starter i skole holder vi et overleveringsmøde med relevante personer fra den nye skole, forældre, kontaktpædagog samt evt. logopæd og fysioterapeut. Formålet er at sikre barnet og forældre den bedst mulige overgang til den nye verden, der venter.

Forældresamtaleark:                                                                                                                           Til samtlige møder får forældrene udleveret et forældreark, der er deres forberedelse til møderne. 

Forældrearket indeholder følgende spørgsmål:

·         Hvad har barnet brug for hjælp til?

·         Hvis vi satte os i barnets sted, hvad ville det så̊ fortælle om sit liv lige nu? 

·         Hvad ville barnet ønske / drømme om, at vi/I gjorde mere /mindre af? 

Forældrenes svar på spørgsmålene kan være mundtligt eller skriftligt.

Forældremøder:                                                                                                                 Vi holder forældremøder 2 gange årligt i Georgs Æske. 

Mødet om foråret handler om vores Maj projekt og om dagligdagen i Blomsterkassen. 

I efteråret vil der være valg til bestyrelsen i Georgs Æske. To af pladserne i vores bestyrelse skal helst besættes med forældrerepræsentanter fra Blomsterkassen. Som selvejende institution er bestyrelsen er repræsenteret ved forældre, personale og Danske Daginstitutioners Landsorganisation.