Mødeaktivitet i Blomsterkassen

Opstartsmøde:                                                                                                                  Før barnet starter i Blomsterkassen holder vi et møde, hvor  forældre og evt. andre involverede fagpersoner fortæller om barnets kompetencer og udfordringer. Vi snakker også om hvordan indkøringen i Blomsterkassen skal forgå og vi snakker om vores  forventninger til hinanden.

Opfølgningsmøde:                                                                                                                       Senest 3 måneder efter barnets start inviterer vi til et møde, hvor forældre, kontaktpædagog og evt. leder som minimum deltager.

Kontaktpædagogen har, forud for mødet, lavet et bud på en foreløbig behandlingsplan der gennemgås på mødet.

Fysioterapeut og logopæd udarbejder også hver deres bud på en foreløbig behandlingsplan.

Behandlingsplanerne justeres løbende frem til den første konference.

Der tages beslutningsreferat fra mødet.

Konferencer:                                                                                                                      En gang årligt  afholder vi en konference, der er et formelt møde med deltagelse af forældre, kontaktpædagog, fysioterapeut, logopæd, handicaprådgiver, PPR psykolog, leder og andre, som forældrene ønsker, skal deltage. 

En uge før mødets afholdelse udsendes en dagsorden samt et skriftligt oplæg, som er udarbejdet af de fagpersoner, der er omkring barnet. Ud fra det skriftlige oplæg beslutter forældre og pædagoger en behandlingsplan for det kommende år, hvori indgår de lærings- og udviklingsområder, der skal være fokus på. 

Der arbejdes tværfagligt for at optimere indsatsen omkring det enkelte barn. Behandlingsplanen revideres årligt og midtvejsevalueres på statusmøder i samarbejde med forældrene. Konferencen fungerer også som et revisitationsmøde. Det betyder, at vi tager stilling til, om barnet er velplaceret i Blomsterkassen. 

Der laves et beslutningsreferat, som efterfølgende udsendes til alle inviterede. 

Statusmøde:                                                                                                                     En gang om året afholdes et statusmøde, hvor vi snakker om barnets trivsel og udvikling. Ved dette møde deltager forældrene, kontaktpædagogen og evt. lederen af Georgs Æske. Dagsordenen indeholder blandt andet midtvejsevaluering af den behandlingsplan, der blev besluttet ved konferencen ca. ½ år forinden. Herudover drøftes der eventuelle aktuelle problemstillinger og andet efter behov.

Der tages beslutningsreferat fra mødet.

Skole konference:                                                                                                             Efteråret før mulig skolestart afholdes en skolekonference. Her drøftes muligheder for skolestart og skolevalg. Her deltager de faste konferencedeltagere. Det er vores psykolog fra PPR, der laver en indstilling til en skoleplacering. 

Der laves et beslutningsreferat, der efterfølgende udsendes til alle inviterede. 

Overleverings møde til skole:                                                                                        Før barnet starter i skole holder vi et overleveringsmøde med relevante personer fra den nye skole, forældre, kontaktpædagog samt evt. logopæd og fysioterapeut. Formålet er at sikre barnet og forældre den bedst mulige overgang til den nye verden, der venter.

Forældremøder:                                                                                                                   Vi holder forældremøder 2 gange årligt i Georgs Æske. 

 To af pladserne i vores bestyrelse skal helst besættes med forældrerepræsentanter fra Blomsterkassen. Som selvejende institution er bestyrelsen  repræsenteret ved forældre, personale og Danske Daginstitutioners Landsorganisation.